ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

27 Μαΐου 2013

Συνέντευξη Τύπου 27/05/2013

                                                                                                                                                                   Αχαρνές, 27/5/2013

                                                                                                                           Α.Π. 109/6.2

 ΙΓΜΕ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ

Η περιπέτεια του Ινστιτούτου ξεκίνησε με την Κυβέρνηση Σημίτη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που υπήρξε η πρώτη αμφισβήτηση του ρόλου του ΙΓΜΕ στα πλαίσια του «Εκσυχρονισμού». Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής με τον ν.2072 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συρρίκνωση του Ινστιτούτου μεσω 176 υποχρεωτικών μετατάξεων που αφορούσε το νεότερο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό κύρια των περιφερειακών μονάδων. Στόχοι της αναδιάρθωσης του Ινστιτούτου ήταν η μείωση του Τ. Προϋπολογισμού μέσω της αυτοχρηματοδότησης, ο περιορισμός του Δημόσιου χαρακτήρα του, η συρρίκνωση μέχρι εξαφάνισης του ερευνητικού χαρακτήρα του σε τομείς όπου η ερεύνα υποδομής και η μεταλλευτική έρευνα και η κατάργηση της Περιφερειακής  οργάνωσης του.
Από τον Ιούλη του 2011 η Επιτροπή Πάγκαλου εξήγγειλε την κατάργηση του Ινστιτούτου και το Νοέμβρη ο Παπακωνσταντίνου με την ΚΥΑ 25200 δημιούργησε το ΕΚΒΑΑ μέσω της απορρόφησης του ΙΓΜΕ από το ΕΚΠΑΑ προκειμένου να απολυθούν 130 εργαζόμενοι ως έφεδροι. Στόχος και πάλι το «μικρό και Ευέλικτο ΙΓΜΕ» που θα «εξυπηρετεί» τις Επενδύσεις.
Παρόλη την υπονόμευση του Ινστιτούτου από τις Κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια χάρις στο φιλότιμο και την αυταπάρνηση των εργαζόμενων από το 2008 προωθήθηκε ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ της τάξης των 25 εκ. €. Τότε το προσωπικό ήταν 520 εργαζόμενοι και για την υλοποίηση της έρευνας απαιτούνταν ακόμη 50-70 επιστήμονες και τεχνικούς.
Σήμερα 6 χρόνια μετά έχουν εγκριθεί 5 προγράμματα ύψους 9 εκ. € που περιλαμβάνουν αντικείμενα έρευνας που αφορούν: την βασική έρευνα  με τα προγράμματα ΓΕΩΧΑΡΤ, ΥΠΟΘΕΡΜ, τον εντοπισμό Ενεργειακών Πόρων (ΓΕΩΘΕΡΜ), την παρακολούθηση της δίαιτας των υπόγειων υδατικών πόρων.
  1. Η βασική έρευνα  στοχεύει στην επικαιροποίηση της Γεωλογικής Χαρτογράφησης, που αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως τον εντοπισμό της γεωλογικής καταλληλότητας για:
α) οικιστική ανάπτυξη
β) περιοχές παραγωγικών συγκεντρώσεων, μεγάλων εγκαταστάσεων , τεχνικών έργων.
γ) θεσμοθέτηση χρήσεων Γής.
          Επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου που αφορά Γεώτοπους, Γεωπάρκα, Γεωδιαδρομές, στα πλαίσια  της απογραφής μνημείων της φύσης (UNESCO) αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία Βάσης Δεδομένων.
  1. Η Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση αφορά την βασική έρευνα υποδομής και το έργο θα υλοποιηθεί με την συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ. Επίσης στοχεύει στην χαρτογραφία των υποθαλάσσιων γεωλογικών δεδομένων με στόχο τον εντοπισμό υποθαλάσσιων ενεργειακών ή μεταλλευτικών κοιτασμάτων.
  2. Η Γεωθερμική Έρευνα, αποτελεί τμήμα της έρευνας για τις ΑΠΕ εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αιδηψό (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και σε 4 περιοχές (Σέρρες, Θεσσαλία, Λέσβος, Λήμνος για ανάπτυξη θερμοκηπίων, εναλλακτικών καλλιεργειών, ιαματικών λουτρών)
Παράλληλος στόχος αυτής της έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη των Ιαματικών Φυσικών Πόρων που περιλαμβάνει γεωθερμικά ρευστά, διάφορα στερεά ηφαιστιακοί λίθοι, υδαρή (λάσπες) και ειδικά νερά για εμφιάλωση.
  1. Η έρευνα – αξιολόγηση Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) εκτός από ενεργειακά στόχευει:
α) αξιολόγηση, αποτίμηση Ο.Π.Υ. Μεταλλευτικού-Βιομηχανικού ενδιαφέροντος στην Β. Ελλάδα. Ειδικότερα εντοπισμό αποθεμάτων κοιτασμάτων πολύτιμων σπάνιων ή βασικών μετάλλων, αξιολόγηση Βιομηχανικών Ορυκτών, επικαιροποίηση αποθεμάτων αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων
β) Κοιτασματολογικοί στόχοι που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο έρευνας ή και αξιολόγηση ΟΠΥ από δευτερογενή πηγή καθώς και περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις.
5. Η Υδρογεωλογική Έρευνα που περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Εθνικού Δικτύου Υπόγειων Υδάτων αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της οδηγίας 2000-2006 και αποτελεί την ελάχιστη δεκάτη συνδρομή της γνώσης των αποθεμάτων των υπόγειων νερών και της περιβαλλοντολογικής της κατάστασης.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν: όρυξη περίπου 10.000 μέτρων γεωτρήσεων, εργαστηριακές δοκιμές και αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές υπαίθρου, το ΙΓΜΕ διαθέτει τη βασική – πολύτιμη κατά πολλούς - αναγκαία υποδομή σε μηχανήματα γεωτρήσεων και εξοπλισμό εργαστηρίων.
Η υποδομή αυτή δεν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί αν δεν υπάρξει πρόνοια για την παραμονή όλου του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού στην υπηρεσία και αν δεν εξασφαλισθεί η λειτουργία βασικών οργανωτικών μονάδων , όπως είναι το τμήμα εκτέλεσης έργων και η συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού.
Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται συμπλήρωση του υπάρχοντος προσωπικού, ειδικά σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι γεωτρυπανιστές, στελέχωση των εργαστηρίων, εξασφάλιση χώρου για το συνεργείο και βέβαια διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων γι αυτό.
Επισημαίνεται ότι η ανάθεση ερευνητικών εργασιών σε εξωτερικούς φορείς (ιδιώτες) δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών του Ινστιτούτου. Οι ιδιώτες , λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και των περιορισμένων μέσων που διαθέτουν σε σχέση με το ΙΓΜΕ, δεν μπορούν να εγγυηθούν ούτε την επιτυχή έκβαση των εργασιών, ούτε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όλα τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα καλούνται να τα υλοποιήσουν 278 εργαζόμενοι εκ των οποίων 100 (κύρια τεχνικοί και διοικητικής υποστήριξης) βρίσκονται σε καθεστώς Εφεδρείας και διατηρούνται στο ΕΚΒΑΑ με δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς παρά τις αποφάσεις του Δ.Σ. του φορέα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και γενικότερα η τρικομματική Κυβέρνηση δεν έχει άρει το καθεστώς Εφεδρείας με αποτέλεσμα την ανασφάλεια του προσωπικού και την μη οργανωτική αναδιάρθρωση του φορέα.

Κατά την σημερινή Διοίκηση του ΕΚΒΑΑ η υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων απαιτεί την ενίσχυση του Ινστιτούτου με μόνιμο προσωπικό τουλάχιστον 70 εργαζόμενων εκ των οποίων 50 επιστήμονες και 20 υποστηρικτικών ειδικοτήτων καθώς και 55 συμβασιούχων.
Επίσης απαιτείται μια σχεδιασμένη προετοιμασία υποδομών, λειτουργιών για την στήριξη του εφηρμοσμένου ερευνητικού έργου.


                                     Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας                                                                                                    

                                   Χ Σμυρνιώτης                                                        Ε. Αραπογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: