ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

26 Απριλίου 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ


ΚΚΕ

Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155
e-mail: kke@parliament.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410, 2103707420


ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Θέμα:Επέκταση διατάξεων του άρθρου 24 και στο ΙΓΜΕ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το άρθρο 24 του ως άνω σχεδίου νόμου αντιμετωπίζονται πέραν των άλλων ζητημάτων που αφορούν συμβάσεις εργασίας (παράγραφος 1), εκτός έδρας απασχόληση προσωπικού (παράγραφος 5) και συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων (παράγραφοι 4 και 7).
Με δεδομένο τον ταυτόσημο ή ανάλογο χαρακτήρα που έχουν τα ερευνητικά – αναπτυξιακά έργα που αναλαμβάνει και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, είναι αυτονόητο ότι ανάλογες ρυθμίσεις πρέπει να ισχύσουν και για το ΙΓΜΕ.
Στην κατευθυνση αυτή το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένη διάταξη προς ένταξη στο ως άνω σχέδιο νόμου, που αφορά τόσο την επείγουσα ανάγκη ρύθμισης των όρων εκτός έδρας απασχόλησης του προσωπικού, παραπέμποντας το στους εσωτερικούς κανονισμούς του ΙΓΜΕ, όσο και τα υπόλοιπα και ακόμα σοβαρότερα εμπόδια στην εκτέλεση ερευνητικών έργων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Στο άρθρο 24 του ως άνωσχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
«Για τις ανάγκες εκτέλεσης των προγραμμάτων ή των έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κλπ.) που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, οι διατάξεις των παραγράφων 1,4,5 και 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.»


Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δελής Γιάννης
Τάσσος Σταύρος


Δεν υπάρχουν σχόλια: