ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

10 Ιουλίου 2017

ΦΕΚ διορισμων ΙΓΜΕ

.............................................................................................................................................
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/3809/1399/ 05.05.2017 έγγραφο του γραφείου Υπουργού Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας. 3. Την με Α.Π. 7128/28.03.2017 αίτηση παραίτησης του Ρουσέτου Λειβαδάρου από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε, αποφασίζουμε: Τον ορισμό: Α. Του Τσαγκά Δημητρίου του Στυλιανού, ΑΔΤ ΑΖ 601314, γεωλόγου, ως Γενικού Διευθυντή του Ινστιτού- του Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Β. Της Ράπτη Γεωργίας του Βασιλείου, ΑΔΤ: Ρ 148502, Πολιτικού Μηχανικού ως βοηθό Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: