ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

10 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

                                     Αθήνα, 9/10/2017 Συνάδελφοι,
Στο διάστημα του ενός μηνός περίπου από την προηγούμενη γραπτή επικοινωνία μας πραγματοποιήθηκαν τρία Δ.Σ. του Συνδικάτου (30/8, 20/9, 27/9/17) και δύο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ (1/9 και 22/9/17). Τα θέματα που αντιμετωπίσαμε και οι ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω:
1. Για την άρση των παράνομων μισθολογικών περικοπών (25%). Την 1η Σεπτεμβρίου στάλθηκε στο Γ.Δ. και τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. μας της 30/9, η επιστολή που έχει κοινοποιηθεί και σε εσάς (196/6.1), όπου αναλύεται το αίτημα και τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις μας. Για το θέμα αυτό, παράλληλα με την επίδοση της επιστολής πραγματοποιήθηκε παράσταση στο Γ.Δ. αρχικά και στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ στη συνέχεια, στη συνεδρία του της 1/9/17. Η επιστολή αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο στο σώμα του Δ.Σ., εκφράστηκε η άποψη ότι το αίτημα θεωρείται δίκαιο και επείγον τόσο από το Γ.Δ. όσο και από τον Πρόεδρο και υπήρξε η δέσμευση ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Δ.Σ. «με την πρώτη ευκαιρία». Πιέζοντας για συγκεκριμένη χρονική δέσμευση, τόσο ο Γ.Δ. όσο και ο Πρόεδρος έθεσαν το ζήτημα ότι για να αποφασίσουν δράσεις υλοποίησής του χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα ικανό να μελετήσουν τις σχετικές με το θέμα τεκμηριώσεις που έχουν ζητήσει τόσο από τη Ν.Υ. όσο και από τη Δ/νση Προσωπικού του ΙΓΜΕ. Αυτό για να έχουν πλήρη τεκμηριωμένη άποψη και να μπορούν αντίστοιχα να τεκμηριώσουν το αίτημα στον Υπουργό. Δεχτήκαμε το αίτημα ως λογικό, τονίζοντας ότι επείγει η αντιμετώπισή του τόσο λόγω των διαρκών οικονομικών απωλειών που επιφέρει η μη λύση του στους εργαζόμενους, όσο και λόγω της μεγέθυνσης του προβλήματος με τη πάροδο του χρόνου, γεγονός που δυσκολεύει την επίλυσή του. Το θέμα δεν εισήχθη όμως στο επόμενο Δ.Σ. (22/9/17) και για αυτό πραγματοποιήθηκε παράσταση στον Γ.Δ. και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η απάντηση που μας δόθηκε ήταν ότι μόλις την ίδια ημέρα είχαν παραλάβει τις τεκμηριώσεις που είχαν ζητήσει από τις Υ.Μ. και δεν ήταν δυνατό να το εισαγάγουν. Στην παράσταση επαναλάβαμε την αναγκαιότητα και το επείγον της αντιμετώπισης, χωρίς όμως να υπάρξει σαφής χρονική δέσμευση για την εισαγωγή του.
Έχοντας υπόψη την ημερομηνία σύγκλισης του επόμενου Δ.Σ. (19/10/17), θεωρούμε πλέον ότι το χρονικό διάστημα που παρήλθε είναι τέτοιο που δεν δικαιολογεί νέα αναβολή συζήτησής του και λήψη αποφάσεων για τη λύση του. Αναμένουμε για αυτό την ανακοίνωση των θεμάτων της Η.Δ. του Δ.Σ. για να αποφασίσουμε για τις δράσεις μας σε περίπτωση που δεν έχει συμπεριληφθεί ξανά. Επικαιροποιούμε εδώ το αίτημα που αναφέρεται στην επιστολή μας της 1/9/2017 «το Συνδικάτο θεωρεί και θέτει ως κατεπείγουσα την ανάγκη αντιμετώπισης των παράνομων μισθολογικών μειώσεων, με κατ’ αρχήν άμεση ακύρωσή τους για όλο το προσωπικό του ΙΓΜΕ, και στη συνέχεια την εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των αναδρομικών οφειλών που προκύπτουν από αυτή.»
2. Σύνταξη Κ.Ο.Δ. και Κ.Κ.Π. Στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ της 1/9/17 αποφασίστηκε η προώθηση των ενεργειών για τη σύνταξη νέου Κ.Ο.Δ. και Κ.Κ.Π.. Για τον Κ.Κ.Π. η εισήγηση που εγκρίθηκε θεωρεί ως βάση για συζήτηση το κείμενο που είχε συνταχθεί από την προηγούμενη επιτροπή σύνταξης Κ.Κ.Π. που είχε οριστεί από την προηγούμενη Διεύθυνση, καθώς και όλο το σχετικό υλικό απόψεων και παρατηρήσεων που αυτή είχε συλλέξει από τις Δ/σεις και τους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ. Ορίζει επιτροπή για τη σύνταξη τελικής πρότασης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, η οποία θα
τεθεί ξανά υπόψη του προσωπικού για τα τελικά σχόλια και παρεμβάσεις. Στην επιτροπή αυτή ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Συνδικάτου ο συνάδελφος Κ. Λασκαρίδης. Σε ότι αφορά στη σύνταξη του Κ.Ο.Δ., η εισήγηση του Γ.Δ. την αντιμετώπισε ως θέμα ξεχωριστό και ασύνδετο με τον Κ.Κ.Π., δίχως να ορίσει όποια διαδικασία για τη συζήτηση και σύνταξή του. Εκ μέρους του Συνδικάτου τονίστηκε ότι Κ.Κ.Π. και Κ.Ο.Δ. χρήζουν ενιαίας και κοινής αντιμετώπισης καθώς πλήθος διατάξεων του Κ.Κ.Π. αφορούν άμεσα στην Οργανωτική διάρθρωση του Ινστιτούτου και αντίστροφα. Η μόνη δέσμευση που διατυπώθηκε εκ μέρους του Γ.Δ. για αυτό ήταν ότι θα υπάρξει έγκαιρη κοινοποίηση της πρότασης και διαβούλευση με δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων.
3. Παρέμβαση Τ.Ε. Συνδικάτου Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για το θέμα των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ με δυνατότητα αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Λίγες ημέρες πριν την άνοδο του Γ.Δ. στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της ΔΕΘ, το Προεδρείο του Συνδικάτου πληροφορήθηκε ότι η Τοπική Επιτροπή του εκεί παραρτήματος συζήτησε τα θέματα που θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν στον Γ.Δ. ως χρήζοντα άμεσης αντιμετώπισης και μεταξύ αυτών θεώρησε ότι πρέπει να τεθεί κα το θέμα της παραμονής στο ΙΓΜΕ συναδέλφων που έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά παραμένουν στην εργασία. Πραγματοποιήθηκε άμεση τηλεφωνική επαφή μεταξύ του προεδρείου και των συναδέλφων της Τ.Ε. Θεσ/κης και τους τέθηκαν τρία ζητήματα: α) το ζήτημα της καταστατικής λειτουργίας του συνδικάτου, όπου η Τ.Ε. δεν μπορεί να λαμβάνει θέσεις και αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν συνολικά το προσωπικό του ΙΓΜΕ και την ευθύνη για αυτά έχει η Γ.Σ. και το Δ.Σ. του. Για αυτό διευκρινίστηκε στους συναδέλφους ότι μια τέτοια απόφαση και ενέργεια είναι παράτυπη και δεν έχει καμιά ισχύ, και τους ζητήθηκε αν θεωρούν ότι μια τέτοια άποψη πρέπει να απασχολήσει το σώμα, να εισηγηθούν το θέμα σε μια Γ.Σ. όπου θα συζητηθεί διεξοδικά από όλο το προσωπικό και θα παρθεί η όποια απόφαση, β) το ζήτημα της επί της ουσίας αβάσιμης και αντισυναδελφικής θέσης, όπου ζητείται στην ουσία η καταστρατήγηση για τους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ νόμων και διατάξεων που περιέχει η εργατική νομοθεσία και αφορούν δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους. γ) Τους επισημάναμε ότι πιθανόν πρόκειται για άποψη που διαμορφώθηκε χωρίς τη γνώση ή/και με λαθεμένη πληροφόρηση για τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς και τους ζητήσαμε για αυτό να μη διατυπώσουν τέτοια θέση αλλά να αναμένουν ένα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από το Συνδικάτο για το θέμα, που θα διευκρινίζει πλήρως το ζήτημα.
Δυστυχώς από ότι πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια, το θέμα τέθηκε στη συζήτηση με το Γ.Δ., ευτυχώς όμως όχι ως άποψη του Συνδικάτου αλλά ως προσωπικός προβληματισμός.
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. του Συνδικάτου αποφάσισε να εκδώσει εκτενές ενημερωτικό σημείωμα για το θέμα, γνωστοποιώντας αναλυτικά στους συναδέλφους τους νόμους και τις διατάξεις με βάσει τους οποίους οι εργαζόμενοι που έχουν τεκμηριώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μπορούν να παραμένουν στην Υπηρεσία, σε ποιες από αυτές τις περιπτώσεις εμπλέκεται η Διοίκηση του ΙΓΜΕ και ποιες είναι αυτοδίκαιες κλπ. Το σημείωμα αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμη καθώς δεν έγινε δυνατό μέχρι σήμερα να συνταχθεί από τους συναδέλφους του Δ.Σ. που είχαν αναλάβει το θέμα, θα είναι όμως έτοιμο και θα σας κοινοποιηθεί πολύ σύντομα. Η αναμονή αυτής της τεκμηρίωσης είναι και ένας βασικός λόγος που δεν σας είχε κοινοποιηθεί έως σήμερα ενημερωτικό σημείωμα για τα πεπραγμένα και δράσεις του Δ.Σ.
4. Αποχωρήσεις προσωπικού από ΙΓΜΕ. Στο Δ.Σ. της 1/9/17 αναφέρθηκε στην ενημέρωση του Γ.Δ. ότι δόθηκε από το ΙΓΜΕ η σχετική έγκριση για τη μετακίνηση του συν. Λάππα στην ΕΓΥ, ενώ αναμένεται να ικανοποιηθεί αντίστοιχο αίτημα μετακίνησης του συν. Κανάρη, το οποίο εκκρεμεί αρκετό διάστημα. Από το Συνδικάτο εκφράστηκε για το θέμα αυτό η έντονη ανησυχία του, καθώς είναι γνωστές οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και γιατί οι συνάδελφοι που αποχωρούν είναι οι νεώτεροι και ικανοί επιστήμονες. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλοί (ίσως η μεγάλη πλειοψηφία) από τους νέους συναδέλφους έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον ή την πρόθεση να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Το πρόβλημα αυτό τέθηκε από το Προεδρείο του Συνδικάτου σε μία από τις παραστάσεις στον Γενικό Διευθυντή, ζητώντας να γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια οι συνάδελφοι να μεταπειστούν και να παραμείνουν στο Ινστιτούτο, τονίζοντας ότι βασικό κίνητρο για αυτό θα ήταν η αναβάθμιση του ΙΓΜΕ, η ομαλή λειτουργία του και η άρση των ανασφαλειών για το μέλλον του. Ζητήσαμε να μη γίνει δεκτή καμιά άλλη μετακίνηση συναδέλφου, παρά μόνο αν υπάρχουν πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα που να την επιβάλλουν, και με την προϋπόθεση ότι για κάθε
συνάδελφο που θα αποχωρεί θα εξασφαλίζεται νέα αντίστοιχη πρόσληψη. Ο Γ.Δ. μας διαβεβαίωσε ότι δεν προτίθεται να υλοποιήσει άλλο τέτοιο αίτημα μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία.
5. Μετακινήσεις προσωπικού ΙΓΜΕ. Σε παράσταση του Προεδρείου του Συνδικάτου στο Γ.Δ. τέθηκε και το θέμα μετακίνησης προσωπικού χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις υπηρεσιακές διαδικασίες ενημέρωσης και έκφρασης άποψης των Δ/νσεων που υπηρετούσε και που μετακινείται ο συνάδελφος. Ο Γ.Δ. μας διαβεβαίωσε ότι ήταν μια ενέργεια που εκτελέστηκε κάτω από πλήθος συγκυριών και ότι όποια μελλοντική μετακίνηση θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς, ακολουθώντας τις ορθές υπηρεσιακές διαδικασίες.
6. Διαδικασίες και περιεχόμενο προγράμματος ΣΑΜΥ 2. Στο Δ.Σ. του Συνδικάτου στις 20/9/17 συζητήθηκε ενημερωτικό σημείωμα που είχε υποβληθεί από το Δ/ντη Υδρογεωλογίας Χ. Σμυρνιώτη, για το έργο ΣΑΜΥ (Συστηματική απογραφή γεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας), Έργο με στόχο τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, το οποίο θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά, αλλά και στην διαμόρφωση εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών (τιμολογιακή πολιτική, εξοικονόμηση νερού, Προγράμματα Μέτρων, κλπ.) που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Από τη συζήτηση του όλου θέματος, προέκυψε η εκτίμηση αναγκαιότητας παρέμβασης του Συνδικάτου στα παρακάτω ζητήματα: Α) Το συσχετισμό των στόχων του έργου με την πάγια θέση του Συνδικάτου για την ανάγκη εξασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών με πρώτης προτεραιότητας αυτό του νερού. Η σύνδεση του Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, καθώς και με την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόζεται, θεωρούμε ότι εμμέσως πλην σαφώς θέτει το πρόγραμμα στην υπηρέτηση στόχων ιδιωτικοποίησης του νερού. Για το λόγο αυτό δηλώνουμε τη σαφή αντίθεσή μας σε μια τέτοια πολιτική επιλογή. Β) Το πολύ σοβαρό πρόβλημα της Ελεγκτικής Νομιμοποίησης του προσωπικού του ΙΓΜΕ που θα υπηρετήσει το έργο. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ καλούνται να καταγράψουν γεωτρήσεις σε ιδιωτικές περιοχές, απαιτείται να παρέχεται από το Υπουργείο η σχετική νομιμοποίηση, με αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό οι υπηρετούντες το έργο να εκτεθούν σε κίνδυνο της υγείας και ασφάλειάς τους. Για το λόγο αυτό απαιτούμε από τη Γ.Δ. να εξασφαλίσει τη θεσμοθέτηση Ελεγκτικής Νομιμοποίησης και καλούμε τους υπηρετούντες το έργο συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ζητήματα πιθανής παραβίασης ιδιωκτησιών. Γ) Το ζήτημα της παραβίασης των Κανονισμών λειτουργίας του Ινστιτούτου (Κ.Ο.Δ. και Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων), σε ότι αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης και λειτουργίας του έργου ΣΑΜΥ 2., αγνοώντας χωρίς αιτιολόγηση ενέργειες και προτάσεις της προηγούμενης Διοίκησης, παρακάμπτοντας Υπηρεσιακούς παράγοντες και εισάγοντας για απόφαση μια πρόταση που είναι ασαφή με πλήθος κρίσιμα σημεία για την ασφαλή υπηρέτηση του έργου και την επίτευξη των στόχων του φυσικού αντικειμένου του. Τονίζουμε εδώ, το θέμα της δυνατότητας του ΙΓΜΕ να υπηρετήσει επιτυχώς το φυσικό αντικείμενο του έργου και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του προσωπικού, γιατί τυχόν αποτυχία άρτιας εκτέλεσης του, θα βαρύνει συνολικά στην αξιοπιστία του Ινστιτούτου.
Πέρα από τα παραπάνω θέματα, σε αυτό το διάστημα έγινε υπενθύμιση στον ΟΜΕΔ για το αίτημά μας διαμεσολαβητικής προσπάθειας με στόχο την υπογραφή ΕΣΣΕ για τα θέματα του 25%, του νοσηλευτικού και του ανθυγιεινού επιδόματος. Συζητήθηκε επίσης το θέμα που εγέρθηκε με την τροποποίηση που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση για τις κρίσεις των Δ.Υ., εκφράστηκε η εκτίμηση ότι πρόκειται για προσπάθεια εκβιασμού των Δ.Υ.
ώστε να σταματήσουν την αποχή από τις διαδικασίες κρίσεων και αποφασίστηκε να υπάρξει συνολική εκτίμηση όταν προκύψει αντίστοιχη επίκαιρη εξέλιξη. Το διάστημα αυτό έχουν γίνει επίσης μια σειρά συζητήσεις και επαφές για την επιλογή νομικού συμβούλου του Συνδικάτου και αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα για να γίνει η σχετική επιλογή. Προωθήθηκαν επίσης οι ενέργειες για τη νομιμοποίηση του νέου Δ.Σ. σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού του.
Όλα τα παραπάνω, μαζί με όποιους άλλους προβληματισμούς, ερωτήματα και προτάσεις των συναδέλφων, θα συζητηθούν σε Ενημερωτική Συγκέντρωση στις 10 Οκτωβρίου, στις 11.30, στο αμφιθέατρο του ΙΓΜΕ στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: