ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

23 Οκτωβρίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018


Προς: Υπουργό ΠΕΝ κ. Γ. Σταθάκη
Γραφείο Πρωθυπουργού
Πολιτικά Κόμματα: ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ., Ν.Δ., ΚΙΝ.ΑΛ., Κ.Κ.Ε,Ε.Κ.,ΠΟΤΑΜΙ,ΑΝΕΛ
ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, ΣΕΒ, ΣΜΕ κλπ.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία εκφράζει την ανησυχία της και τη διαφωνία της για τον επιχειρούμενο μετασχηματισμό και συρρίκνωση του Κρατικού Γεωλογικού και Μεταλλευτικού Φορέα της χώρας.
To Ι.Γ.Μ.Ε., από τη στιγμή της ίδρυσής του ως ΙΓΕΥ το 1952 ανέλαβε υπεύθυνα το βασικό έργο της έρευνας και αποτύπωσης της γεωλογικής δομής της Ελλάδας. Στα 66 χρόνια λειτουργίας του έχει αποδεδειγμένα συμβάλλει τόσο στην Βασική Έρευνα Υποδομής όσο και στην Εφαρμοσμένη, επιλύοντας πολλά και ποικίλα γεωλογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ερευνητική και εφαρμοσμένη δράση του είναι πολυδιάστατη, ανεκτίμητη και αναντικατάστατη, η υποδομή του σημαντική μεγάλης οικονομικής αξίας και συνεισφέρει στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και κυρίως στην εθνική οικονομία.
Το Ι.Γ.Μ.Ε. έχει δημιουργήσει εθνική υποδομή και έχει συμβάλλει καθοριστικά στους ακόλουθους τομείς:
γεωλογική χαρτογράφηση της χώρας, με επίπονες πολύχρονες εργασίες υπαίθρου, εφαρμόζοντας σήμερα νέες τεχνολογίες με θεματικούς ψηφιακούς χάρτες και βάσεις δεδομένων.
υποθαλάσσια γεωλογία και ιζηματολογία,
νεοτεκτονική - σεισμοτεκτονική και μελέτη των σεισμικών φαινομένων
εντοπισμός και αποτίμηση ορυκτών πόρων (π.χ. τα λιγνιτικά κοιτάσματα, κ.α.)
έρευνα, εντοπισμός και οριοθέτηση γεωθερμικών πεδίων και αξιολόγηση γεωθερμικού δυναμικού
εντοπισμός και αξιοποίηση υπόγειων υδάτων και συστηματική καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους για την αντιμετώπιση υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών,
προστασία οικισμών από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα (π.χ. κατολισθήσεις)
Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Περιβαλλοντική Γεωλογία,
ενώ πρόσφατα χαρακτηρίστηκε σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και η εργαστηριακή του υποδομή είναι μεγάλη, σύγχρονη και πρωτοπόρα.
Η γνώση των γεωλογικών συνθηκών μιας περιοχής είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό και αξιοποίηση κοιτασμάτων, την ίδρυση μεταλλευτικών βιομηχανιών, την αξιολόγηση γεωθερμικών πεδίων, την επίλυση υδρογεωλογικών προβλημάτων, τη χωροταξία στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, τον αστικό σχεδιασμό και την αντισεισμική θωράκισή της χώρας.
Πρόσφατα αναρτήθηκε το Σχέδιο νόμου του Υπουργού ΠΕΝ για διαβούλευση που καταργεί το Ι.Γ.Μ.Ε. με τη σημερινή του δομή και προβαίνει στην σύσταση της «Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Με τον τίτλο ΕΑΓΜΕ, ουσιαστικά εξαφανίζεται το κατοχυρωμένο και γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όνομα του Ι.Γ.Μ.Ε., που αποτελεί ουσιαστική «άυλη» αξία (brand name). Η μετάφραση επίσης στην Αγγλική, όπου χρησιμοποιείται η λέξη authority, είναι τουλάχιστον ατυχής, άγνωστη διεθνώς για κρατική γεωλογική υπηρεσία με παρόμοιο τίτλο.
Η προτεινόμενη νέα δομή που θα έχει το Δημόσιο χαρακτήρα, χάνοντας την ευελιξία ως ερευνητικός φορέας, όπως όλα τα αντίστοιχα γεωλογικά ινστιτούτα των άλλων χωρών, τόσο διοικητικά, όσο επίσης θα διέπεται από τις ασφυκτικές διατάξεις του δημόσιου λογιστικού (ν. 4270/2014). Τα Γεωλογικά Ινστιτούτα και οι γεωλογικές υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν απλώς ένα εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο αλλά πραγματοποιούν με σοβαρές δημόσιες χρηματοδοτήσεις και ερευνητικά Προγράμματα, Ευρωπαϊκά και άλλα, τη βασική και εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα των χωρών τους.
Η σύσταση της ΕΑΓΜΕ, ως ΝΠΔΔ, είναι σαφές ότι είναι αδύνατο να καλύπτει τους τομείς της έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας που κάλυπτε έως σήμερα το  Ι.Γ.Μ.Ε. ως ΝΠΙΔ.
Το σπουδαιότερο βέβαια αποτελεί η πρόβλεψη για ελάχιστο αριθμό γεωλόγων-επιστημόνων που πρόκειται να στελεχωθεί η νέα αυτή αρχή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το  Ι.Γ.Μ.Ε. αποτέλεσε στην διάρκεια της πορείας του πάντα τον κύριο φορέα απασχόλησης των νέων γεωλόγων και στη συνέχεια υπήρξε ένα φυτώριο επιστημόνων με καταξιωμένους γεωλόγους, που συχνά ενίσχυσαν και τα γεωλογικά τμήματα των πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται στενά. Η επιχειρούμενη συρρίκνωση του κύριου φορέα απασχόλησης νέων γεωλόγων δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στους νέους συναδέλφους που αποφοιτούν από τα τρία γεωλογικά τμήματα της χώρας. Συνέπεια όλων αυτών θα είναι η μεγάλη ανεργία νέων γεωλόγων και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, σε μια περίοδο που για να εκπληρωθούν οι στόχοι για ανάπτυξη απαιτείται η ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και γενικά του υπεδάφους της χώρας και η εντατικοποίηση της έρευνας.
Κατά την άποψη της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας ο αριθμός των οργανικών θέσεων, και ιδιαίτερα του επιστημονικού προσωπικού, περιορίζεται σημαντικά και είναι ανεπαρκής για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι απαιτήσεις των στόχων και αντικειμένων του νέου φορέα, ενώ δεν υπάρχει σαφής περιγραφή ειδικοτήτων. Ο αριθμός οργανικών θέσεων πρέπει να αυξηθεί και να τείνει προς τα επίπεδα που εκτιμούν πρόσφατες μελέτες, που εκπονήθηκαν για το σκοπό αυτό.
Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται επίσης ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ι.Γ.Μ.Ε. μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά θα χρησιμοποιούνται από την ΕΑΓΜΕ. Πως είναι δυνατόν να μεταφερθεί όλο το άυλο και υλικό επιστημονικό πνευματικό συσσώρευμα του Ινστιτούτου που αφορά ένα κολοσσιαίο έργο 66 ετών, ένα πλήθος εξειδικευμένων εργαστηρίων, παρασκευασμάτων, αρχείων μελετών, πυρήνων γεωτρήσεων κ.α.;
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία ως επίσημος επιστημονικός φορέας όλων των γεωλόγων της χώρας, ζητά από τον κ. Υπουργό :
Να επανεξετάσει το σχέδιο νόμου σε βασικά του σημεία ώστε το Ι.Γ.Μ.Ε. να συνεχίσει να λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και να έχει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Ερευνητικού φορέα εκτελώντας χρέη τεχνικού συμβούλου σε θέματα γεω-επιστημών προς την Πολιτεία. Ο τίτλος «Αρχή» δεν συνάδει με την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει και οφείλει να συνεχίσει να πραγματοποιεί το Ι.Γ.Μ.Ε..
Να στελεχωθεί με νέο απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, από το πλούσιο άριστα καταρτισμένο νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω γεωλογική έρευνα και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξης της χώρας μας.
Να διατηρήσει την ευελιξία του για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις νέες ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, γρήγορα και αποτελεσματικά.
Το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό της Εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.Δεν υπάρχουν σχόλια: